«artist - mutsuki, touhou, watatsuki no yorihime, »

:
: